Voorstellen...
Locatie
Persoonlijk
Ervaring
Geopend
Aanmelding
Vergoeding
Klachten
Spraak
Taal
Adem
Stem
Gehoor
Stotteren
Afwijkend Mondgedrag
Eet- en drinkproblemen


TAALSTOORNIS

Kinderen leren de moedertaal allemaal in hun eigen tempo. Toch zijn er kinderen die een achterstand in hun taalontwikkeling hebben, wanneer bijvoorbeeld: een twee-jarige nog maar een paar woordjes zegt, dan spreken we van een achterstand.

VERTRAAGDE SPRAAK- EN TAALONTWIKKELING

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind zowel in zijn taalgebruik als in zijn uitspraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.
Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornisssen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen of het wordt geplaagd. Dit kan tot gedragsproblemen leiden; het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Als ouders of verzorgers zich op een bepaald moment ongerust maken over het spreken van hun kind, is het advies van een logopedist zeker op zijn plaats.

Wat doet de logopedist ?

De logopedist onderzoekt uitgebreid de taal en de spraak van het kind. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of K.N.O.-arts kan nodig zijn.

De logopedische behandeling kan direct of indirect zijn.
Bij een indirecte therapie instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren.
Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. De logopedist traint het taalbegrip en verbetert het luistergedrag; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. De ouders of verzorgers krijgen adviezen om thuis gerichte taal- en spraakoefeningen te doen. In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind.

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.

Als U twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind, is het verstandig een afspraak met een logopedist te maken.

AFASIE
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel. Dit hersenletsel kan veroorzaakt worden door een beroerte (CVA) een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie komt meestal voor bij oudere mensen, maar ook bij jongeren kan hersenletsel ontstaan met afasie als gevolg.

Mensen met een afasie hebben problemen met het begrijpen van gesproken taal, het spreken , het lezen en het schrijven. Er zijn verschillende soorten afasie afhankelijk van de ernst en combinatie van verschijnselen.

Iemand met afasie begrijpt soms niet wat er tegen hem gezegd wordt of hij vervangt alleen de trefwoorden op en bedenkt zelf het verband hiertussen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op, waardoor de communicatie wordt verstoord. Soms zegt een afasiepatient een ander woord dan hij bedoelt. Ook kan hij moeite hebben met het maken van zinnen. Dan kan het voor de omgeving moeilijk zijn hem te begrijpen. Ook dat kan de communicatie verstoren.
Het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op de televisie is vaak heel moeilijk of onmogelijk. Problemen met schrijven maken het bijvoorbeeld moeilijk om boodschappen te noteren bij het telefoneren.

Wat doet de logopedist ?
De logopedist zal eerst een onderzoek betreffende de taal en/of de communicatie afnemen. De daarop volgende behandeling is erop gericht om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patient en de directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier dan vroeger met elkaar kunnen communiceren.
Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van vele factoren en is daarom moeilijk voorspelbaar. Wel is het zo dat de meeste verbetering optreedt in de eerste drie maanden van herstel.....


Afdrukbare versie

Home page