Voorstellen...
Locatie
Persoonlijk
Ervaring
Geopend
Aanmelding
Vergoeding
Klachten
Spraak
Taal
Adem
Stem
Gehoor
Stotteren
Afwijkend Mondgedrag
Eet- en drinkproblemen

Wat kunt u verwachten?

Na een persoonlijk anamnesegesprek, een onderzoek en/of observatie wordt er indien nodig een individueel behandelplan opgesteld. Dit wordt vervolgens met de cliënt of ouders doorgesproken.

Bij Logopedie-praktijk LOGOS staat de cliënt centraal en is een persoonlijke en open benadering van de cliënt een belangrijk uitgangspunt.

Aan het einde van de gehele behandeling vindt er een eindevaluatie plaats. De verwijzer wordt op de hoogte gesteld van het behandelverloop en het behaalde eindresultaat. Met toestemming van de ouders is het ook mogelijk om de logopedische gegevens te bespreken met de kinderopvang of school van het betreffende kind, waardoor de zorg rond het kind in bredere zin aangepakt en uitgebreid kan worden.
DTL Directe Toegankelijkheid Logopedie

DIRECT NAAR DE LOGOPEDIST

Met ingang van 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist.
Logopedie is dan direct toegankelijk.

Afspreken zonder verwijsbrief
Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken.
Dit besluit heet Directe Toegankelijk Logopedie (DTL). U kunt zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig.

Wilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan. Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?
Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief?
Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of er sprake is van een logopedisch probleem.
Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf, maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

Welke vragen kunt u verwachten?
Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in mond, keel of oor. Ook wordt gekeken naar de slikfunctie. De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.

Wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de bevindingen?
De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Wat is logopedie?
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg.

Wat doet de logopedist?
Tijdens de eerste afspraak wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logoepdist doet vervolgens uitgebreid onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patient krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders /gezinsleden kunnen de patient beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben. Soms heeft de logopedist via e-mail of telefoon contact met de patient. Of er vindt behandeling plaats via internet.

Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en het verslag.

Wat zijn de gebieden waar de logopedist zorg biedt?

TAAL
Contact maken doe je via taal. Daarmee deel je met anderen informatie. Gedachten ontstaan in de hersenen. Met taal breng je die gedachten onder woorden. Zonder kennis van de taal kun je niet goed met anderen communiceren.

SPRAAK
Bij spraak gebruik je de spieren van je lippen en de tong. Deze bepalen de klank van letters en woorden. Elke letter heeft zijn eigenen klank. Kinderen leren de klanken door ze na te doen.

STEM
Om geluid te maken gebruik je je stem. Klankkleur, luidheid en toonhoogte brengen je bedoeling of gevoel over op de ander. Woorden kunnen een andere betekenis krijgen door de manier waarop je ze uitspreekt.

GEHOOR
Gehoor is nodig bij de communicatie. Spreken en luisteren horen bij elkaar als je een gesprek voert. Hoe je hoort, beinvloedt de manier van reageren. Als je iets niet goed hebt verstaan, vraag je om te herhalen.

SLIKKEN
Jonge kinderen hebben soms problemen met zuigen of kauwen en slikken. Dit kan het gevolg zijn van sondevoeding. De functie van de mond moet zich dan ontwikkelen en herstellen. Ook ouderen kunnen problemen met het slikken krijgen. Bijvoorbeeld door een beroerte of de ziekte van Alzheimer.


Afdrukbare versie

Home page